Published by: navy , On: Jul-26-2005

แหล่งโบราณคดีบ้านดงละคร (เมืองดงละคร) ตั้งอยู่ที่ตำบลดงละคร ห่างจากตัว จังหวัด ไปทางทิศใต้ ประมาณ 9 กิโลเมตร แต่เดิมเรียกกันว่า “เมืองลับแล” เป็นสถาน ที่ตั้งเมืองโบราณ สมัยขอมมีอำนาจ มีแนว กำแพงเป็นเนินดินและคูเมืองปรากฏอยู่ ชาว บ้าน เรียก กันว่า “สันคูเมือง” ลักษณะของเมืองเป็นกำแพงสูงประมาณ 3 เมตร กว้าง 350 เมตร ยาว 550 เมตร และมีคูเมืองล้อมรอบ 4 ด้าน ภายในบริเวณมีการขุดค้นพบภาชนะดินเผา ลูกปัด พระพิมพ์และซากสิ่ง ก่อสร้างต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงความเป็นมาของสถานที่ แห่งนี้ตั้งแต่พุทธ-ศตวรรษที่ 14-16 สำหรับตำนานเมืองลับแลนั้น เล่า กันว่า เมืองนี้เคยเป็นเมืองของราชินีขอม ซึ่งเป็นรโหฐานผู้อื่นไม่สามารถเข้าออกได้ง่ายนัก ประกอบกับลักษณะของบริเวณเมือง มีต้นไม้ สูงๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป ใครเข้าไปแล้วอาจหลงทางหาทางออกไม่ ได้ จะต้อง วนเวียนอยู่ในดงนั้นเอง และวันดีคืนดี จะได้ยินเสียงกระจับปี่ สีซอ เสียง มโหรีขับกล่อมคล้ายๆ กับมีการเล่นละครในวัง ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ดง ละคร” กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2478  


อบต. ดงละคร แนะนำเพิ่มเติมเมืองโบราณดงละคร ตั้งอยู่ในเขตตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก ลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ รูปลักษณะคล้ายกระทะคว่ำจุดสูงสุด (ยอดเนิน) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 32 เมตร พื้นที่ตัวเมืองอยู่สูง จากระดับน้ำทะเล 9-10 เมตร มีเมืองชั้นนอก-เมืองชั้นใน เป็นเมืองสมัยวัฒนธรรมทราวดี เริ่มมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานยุคแรกประมาณ พุทธศตวรรษที่ 12-14 ต่อมาพุทธศตวรรษที่ 15-16  เมืองโบราณดงละครเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นชุมชนในลักษณะเมืองท่า
หรือจุดแวะพักที่อยู่ในเส้นทางการค้ามีการอยู่อาศัยสืบต่อมาจนถึงพุทธศตวรรษ
ที่ 18 จากการพบร่องรอย ศาสนสถานและคูเมืองกำแพงเมืองขนาดใหญ่
ทำให้กล่าวได้ว่าเมืองโบราณแห่งนี้เป็นสังคมเมืองที่มีหัวหน้าปกครอง
โบราณสถานหมายเลข 1
ตั้งอยู่ในเขตชั้นนอกของเมืองดงละคร ห่างจากประตูเมืองชั้นในด้านทิศเหนือ
ประมาณ 250 ม. บริเวณเขตที่ดินธรณีสงฆ์ วัดสุวรรณคีระ (วัดหนองหมู)
เป็นโบราณสถานซึ่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 32 ม. ยาว 43 ม.
รูปแบบคล้ายกำแพงแก้วเตี้ยๆ ก่อด้วยอิฐ มีทางเข้าอยู่ทางทิศใต้ ภายในมีแท่นตั้ง
รูปเคารพเหลืออยู่ 2 แท่น (เดิมคงมี 3 แท่น) หลักฐานที่พบจากการขุดแต่งเมื่อ
2531-2532 และบูรณะเมื่อ 2536

โบราณสถานหมายเลข 2
สันนิษฐานว่า โบราณสถานแห่งนี้อาจเป็นสถูปที่ใช้บรรจุกระดูกของบุคคลสำคัญ
ของเมืองนี้ในสมัยทวารวดี หรืออาจเป็นสถูปที่ใช้ในการวางศิลาฤกษ์ เนื่องจากมีการ
พบของมีค่า เช่น แหวน กำไล ตุ้มหู ฯลฯ ส่วนลูกปัดก็พบเป็นจำนวนมาก ฝังปะปนอยู่กับ
ดินถม คล้ายกับการฝังลูกนิมิตรในปัจจุบัน

โบราณสถานหมายเลข 2
ตั้งอยู่ในเขตชั้นนอกของเมืองดงละคร ห่างจากประตู ูเมืองชั้นในด้านทิศเหนือประมาณ 250 ม. เป็นแนวกรอบศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยม
ขนาดกว้าง 3.7 ม. ยาว 4 ม. ตรงกลางขุดพบสถูปศิลาแลง รูปทรงกระบอก
ขนาดใหญ่ ซ้อนกัน 2 ชั้น โบราณวัตถุชิ้นสำคัญซึ่งพบจากการขุดแต่งเมื่อ
2532 คือ (1) พระพุทธรูปและแม่พิมพ์ ทำด้วยดินเผา ศิลปะแบบทวารดี (2)
เครื่องประดับเช่น แหวน กำไล ตุ้มหู ทำด้วยสำริด หัวแหวนทำด้วยหินสีต่างๆ
ลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน ประมาณ 2,000 เม็ด หินมีลายสลัก (อาจเป็นตราประทับ) รูป ปู ช้าง


บทความนี้ มาจาก ที่นี่ นครนายก NAYOKCITY.COM สัมผัสธรรมชาติ ในอ้อมกอด เขาใหญ่ ใกล้ๆแค่นี้เอง
http://www.nayokcity.com/cms

เว็ปไซท์ของบทความนี้ :
www.nayokcity.com/cms/modules//sections/index.php?op=viewarticle&artid=10