Published by: webmaster , On: Jul-26-2005

กรอบนโยบายรัฐบาล :

                  โครงการเมืองใหม่ นครนายก มีประชากรเป้าหมายจำนวน 2 – 2.5 แสนคน ในเบื้องต้น ได้กำหนดที่ตั้งบริเวณตอนเหนือของอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งเมื่อศึกษารายละเอียด แล้วพบว่าพื้นที่ ที่เหมาะสมครอบคลุมพื้นที่ใน 2 จังหวัด คือ นครนายก และสระบุรี

                  รัฐบาลมีนโยบายเบื้องต้นโดยการจัดตั้งบรรษัทพัฒนาเมือง มาดำเนินโครงการเมืองใหม่ ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นรูปแบบองค์กร รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรพิเศษ เหมือนกับ บสท. โดยมีอำนาจในการซื้อที่ดิน เวนคืน รวบรวมที่ดิน จัดรูปที่ดิน ร่วมทุนกับภาคเอกชน ออกพันธบัตร
กู้ยืมทุน ฯลฯ ส่วนการได้มาซึ่งที่ดินจะมีรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การเวนคืน การสมัครใจเข้าร่วม โครงการเมืองใหม่ การแลกเปลี่ยนที่ดิน การจัดรูปที่ดิน ที่ดินของรัฐ (ที่ทหาร ที่ราชพัสดุ สปก. ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน) เป็นต้น

 ที่ตั้งโครงการ :

               ที่ตั้งโครงการเมืองใหม่ นครนายก มีระยะทางประมาณ  93  กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมงโดยมีถนนทางเข้าหลักจากกรุงเทพมหานคร2 เส้นทางคือ ถนนสายรังสิต-นครนายก และถนนพหลโยธินเลี้ยวขวาเข้าถนนสุวรรณศร  มีทางรถไฟ 2 สาย คือ สายท่าเรือน้ำลึก แหลมฉบัง ไปชุมทางแก่งคอย สระบุรี และ สายกรุงเทพฯ-คลอง 19-อรัญประเทศ-สระแก้ว ซึ่งในระยะต่อไปจะมีการก่อสร้างเชื่อมโยงกับแก่งคอยและนครราชสีมา มีรถไฟรางคู่ เชื่อมโยงสนามบิน สุวรรณภูมิกับเมืองใหม่ และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครนายก และ เชื่อมโยงกับสนามบินสุวรรณภูมิ


ที่ตั้งโครงการเมืองใหม่ และ การเชื่อมโยงกับจังหวัดสำคัญโดยรอบ

ขอบเขตพื้นที่โครงการ :

             
 พื้นที่โครงการครอบคลุม 17 ตำบล 4 อำเภอ และ 2 จังหวัด ได้แก่

                    จังหวัดนครนายก
                    อำเภอบ้านนา -   ตำบลเขาเพิ่ม
                                           ตำบลศรีกะอาง
                                           ตำบลบ้านพริก
                                           ตำบลป่าขะ
                                           ตำบลบ้านนา
                                           ตำบลบ้านพร้าว
                                           ตำบลพิกุลออก

                    จังหวัดสระบุรี
                    อำเภอแก่งคอย -   ตำบลชำผักแพว
                                             ตำบลท่ามะปราง
                                              ตำบลชะอม
                                              ตำบลห้วยแห้ง
                   อำเภอมวกเหล็ก -   ตำบลมิตรภาพ
                   อำเภอวิหารแดง -   ตำบลเจริญธรรม
                                             ตำบลคลองเรือ
                                             ตำบลบ้านลำ
                                             ตำบลหนองสรวง
                                             ตำบลวิหารแดง

ขอบเขตสำรวจและศึกษาเพื่อวางผังโครงการเมืองใหม่

ภาพรวมสภาพพื้นที่ปัจจุบัน :


             บริเวณโครงการมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีทัศนียภาพสวยงาม เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน โดยมี
ภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับกับที่ราบลอนลูกฟูกติดกับที่ราบลุ่ม ปัจจุบันการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น
พื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลัก และมีการตั้งถิ่นฐานเบาบาง ชุมชนกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตเทศบาล
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐฯและที่ราชพัสดุ และที่ดินบางส่วนมีพระราชกฤษฎีกาใช้พื้นที่ในทาง
ราชการอยู่แล้ว บริเวณโครงการจึงยังมีพื้นที่ว่างพอที่รัฐฯ จะเข้าไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนจำนวนไม่มาก
ประหยัดงบประมาณในการเวนคืนและเตรียมพื้นที่เพื่อการพัฒนา นอกจากนี้
โครงการเมืองใหม่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งสาธารณูปโภคที่สำคัญ อาทิ เขื่อนป่าสัก แม่น้ำป่าสัก เขื่อนคลองท่าด่าน
เป็นต้น จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาเมืองใหมพื้นที่โครงการเป็นที่ราบโอบล้อมด้วยภูเขา


การใช้ที่ดินหลักปัจจุบันเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

 

ผู้ดำเนินการโครงการเมืองใหม่ นครนายก ( เบื้องต้น ) :

                   1) กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมที่ดิน, กรมการปกครอง, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
                   2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ)
                   3) กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์)
                   4) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (การเคหะแห่งชาติฯ)
                   5) กระทรวงคมนาคม (สนข., กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, การรถไฟแห่งประเทศไทย)
                   6) บรรษัทพัฒนาเมือง ซึ่งจะเป็นรูปแบบองค์กร รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรพิเศษ เหมือนกับ บสท. โดยมีอำนาจในการซื้อที่ดิน เวนคืน รวบรวมที่ดิน จัดรูปที่ดิน ร่วมทุนกับภาคเอกชน ออกพันธบัตร กู้ยืมทุน ฯลฯ

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

             ขั้นตอนการดำเนินงานและแผนงานโครงการเมืองใหม่ นครนายก มีรายละเอียด ดังนี้

                 1.  ขั้นตอนการจัดเตรียมกรอบดำเนินโครงการ ได้แก่ การจัดเตรียมงบประมาณ การจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารพร้อมทั้งโครงสร้างบุคลากร ในการดำเนินโครงการ การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

                 2.  ขั้นตอนการจัดทำผังแม่บท ประกอบด้วย
                     ก)   การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เบื้องต้น เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่ สำหรับการกำหนดแนวความคิดในการออกแบบวางผัง (ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2547)
                     ข)   การจัดทำผังแนวความคิด (Conceptual Plan) โดยการจัดทำเป็นผังทางเลือก (ดำเนินการในปี 2547-2548)
                     ค) การจัดทำผังแม่บท (Master Plan) ซึ่งมีเนื้อหา ประกอบไปด้วย ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังบริเวณและรูปแบบอาคาร ระบบการคมนาคม
และขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ฯลฯ (ดำเนินการในปี 2548-2549)

                 3.  ขั้นตอนการเวนคืนที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย การสำรวจเพื่อการเวนคืนที่ดิน และการเวนคืนที่ดิน ในเบื้องต้น กรมที่ดินได้ดำเนินการรวบรวมและจัดเตรียมแผนที่กรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณใจกลางที่ตั้งโครงการเมืองใหม่ ตลอดจนจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาที่ดิน เพื่อให้พร้อมสำหรับดำเนินการขอซื้อและจัดหาที่ดินต่อไปแล้ว ซึ่งคาดว่าในปี 2548-2549 เมื่อผังแม่บทมีความชัดเจนแล้ว จะมีความชัดเจนในเรื่องแปลงที่ดิน ที่จะทำการเวนคืนต่อไป

                 4.  ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดแบบก่อสร้าง (Detail Design) ประกอบด้วย การจัดทำรายละเอียดและแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมและ ภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2549

                 5.  ขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งจะมีการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร และภูมิทัศน์  (ระยะที่ 1) เพื่อให้โครงการได้รับการพัฒนาเป็น รูปธรรมตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ในโครงการได้ โดยเริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่ปี 2549-2554

  ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน :

                 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการเมืองใหม่ นครนายก มีดังนี้

                       1. จัดทำพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน และ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและ
จัดทำผังเมืองเฉพาะ
บริเวณพื้นที่โครงการเมืองใหม่ นครนายก ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอน 39 ก วันที่ 23 มิถุนายน 2547

                       2. จัดทำประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่โครงการเมืองใหม่ นครนายก ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 30 ง วันที่ 15 มีนาคม 2547

                       3. จัดทำรายละเอียดด้านงบประมาณ (ปี 2547) สำหรับการดำเนินงานโครงการเมืองใหม่ นครนายก ได้แก่ งบประมาณเพื่อการสำรวจ และจัดทำแผนที่ฐาน มาตราส่วน 1:4,000 และงบประมาณในการดำเนินงานวางและจัดทำผังแม่บทโครงการฯ

                       4. จัดทำร่างคณะกรรมการบริหารโครงการเมืองใหม่ และคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ รวมทั้งสิ้น 15 คณะ

                       5. สำรวจพื้นที่โครงการและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้วิเคราะห์และกำหนดแนวความคิดในการวางและจัดทำผังแม่บท โครงการเมืองใหม่ นครนายก

                       6. จัดทำหุ่นจำลองภูมิประเทศของพื้นที่ เพื่อศึกษาและกำหนดแนวความคิดในการวางผัง

                       7. กำหนดแนวความคิดและจัดทำรายละเอียดองค์ประกอบโครงการเมืองใหม่ นครนายก ทั้งนี้ ประกอบด้วยการกำหนดแนวคิดในเรื่องบทบาท และองค์ประกอบหลักของเมือง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

                       8. จัดทำผังแนวความคิด โดยจัดทำเป็นร่างผังทางเลือก เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารโครงการเมืองใหม่พิจารณาต่อไป (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 

แผนงานโครงการเมืองใหม่ นครนายก :


                       แผนงานโครงการเมืองใหม่ นครนายก

                                              1) ปีงบประมาณ 2547-2549 จัดทำผังแม่บทและแบบรายละเอียด
                                              2) ปีงบประมาณ 2548-2551 ขั้นตอนการเวนคืนที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาพื้นที่
                                              3) ปีงบประมาณ 2550-2554 ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดแบบก่อสร้างอาคาร
                                              4) ปีงบประมาณ 2549-2554 ขั้นตอนการก่อสร้าง ( ระยะที่ 1 )

                       
แผนงานผังเมืองรวม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
                       และอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

                                              1) ปีงบประมาณ 2547 ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำผังร่าง
                                              2) ปีงบประมาณ 2548 ขั้นตอนกฎหมาย เพื่อออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมทั้ง 2 แห่ง


 ข้อมูลจาก
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

 

รายละเอียด เพิ่มเติม :   www.dpt.go.th/04work/newtown/newtown.html
บทความนี้ มาจาก ที่นี่ นครนายก NAYOKCITY.COM สัมผัสธรรมชาติ ในอ้อมกอด เขาใหญ่ ใกล้ๆแค่นี้เอง
http://www.nayokcity.com/cms

เว็ปไซท์ของบทความนี้ :
www.nayokcity.com/cms/modules//sections/index.php?op=viewarticle&artid=18