Published by: webmaster , On: Jul-26-2005

จากป่าดงพญาไฟ สู่ป่าเขาใหญ่

ป่าดงพญาไฟ หรือที่คนทั่วไปมักเรียกว่าป่าดงพญาเย็น คืออดีตกาลของผืนป่าดงดิบ อันกว้างใหญ่ที่ทอดตัวขวางกั้นระหว่างที่ราบสูงแผ่นดินอีสานและพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ปัจจุบันเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในนามของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งในอดีตมักถูกยกให้เป็นเรื่องเล่าขานถึงความเถื่อนและอันตรายทั้งจากความดิบชื้นของป่า สัตว์ป่าดุร้าย ไข้ป่าและความเชื่อต่างๆ ที่เสริมสร้างให้ภาพลักษณ์ของป่าดงพญาเย็น กลายเป็นตำนานของผืนป่าที่น่ากลัวและอันตรายของทุกผู้คนที่รอนแรมเดินทาง

ในอดีต การเดินทางไปมาหาสู่เพื่อค้าขายระหว่างผู้คนสองฝั่งป่า ต้องเดินทางผ่านป่าดงพญาเย็น ขบวนนายฮ้อยต้อนควายจากภาคอีสานมาขายยังที่ลุ่มภาคกลางหรือขบวนสินค้าจากภาคกลางสู่ตลาดทางอีสานต้องผ่านผืนป่าแห่งนี้ทั้งสิ้น ระหว่างการเดินทางข้ามป่าแห่งนี้ต้องมีการพักแรมระหว่างทางเป็นระยะๆจนกว่าจะหลุดพ้นป่าแห่งนี้ไปยังอีกฝั่งหนึ่ง

จากจุดพักแรมต่างๆในป่าดงพญาเย็นก็ค่อยๆเป็นกลายเป็นชุมชนเล็กๆกลางผืนป่า มีผู้ คนปักหลักทำมาหากินจนกระทั่งถูกยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเขาใหญ่ ขึ้นอยู่กับอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก แต่แม้จะถูกยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเขาใหญ่ แต่สภาพก็ยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเหมือนเดิม เป็นที่ส้องสุมของโจรผู้ร้ายและบรรดาคนนอกกฎหมายทั้งหลาย การปราบปรามของทางราชการเป็นไปอย่างยากลำบาก

ต่อมารัฐบาลในสมัยนั้นจึงได้ยุบตำบลเขาใหญ่และอพยพราษฎรทั้งหมดลงมายังที่ราบเบื้องล่าง "เวลาเราขึ้นไปบนเขาใหญ่ หรือเดินป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เรามักจะพบทุ่งหญ้าคากลางป่านั้น ทุ่งหญ้าเหล่านั้น ก็คือพื้นที่ทำกินของชาวบ้านตำบลเขาใหญ่ในอดีตนั่นเอง"

ต่อมาในปี 2502 สมัยของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ไปตรวจราชการทางภาคเหนือและเห็นว่าผืนป่าแห่งนี้มีสภาพธรรมชาติอันสมบูรณ์ จึงได้บัญชาให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรร่วมมือและประสานงานกันจัดตั้งระบบอุทยานแห่งชาติขึ้น มีนิยมไพรสมาคม โดยนายแพทย์ บุญส่ง เลขะกุล เป็นผู้มีส่วนช่วยผลักดันให้มีการออก พ.รบ.อุทยานแห่งชาติขึ้น และต่อมาในปี 2505 ก็มีประกาศให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมทั้งอุทยานแห่งชาติอื่นๆอีก 14 แห่ง

..............ชื่อป่าดงพญาไฟ จึงกลายเป็นตำนานของป่าเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบันทึกนี้เป็นเพียงตัวอย่างเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้น โดยคัดเลือกลงเฉพาะส่วนที่สำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงความเป็นมา และปัญหาของเขาใหญ่ ด้วยหวังว่าจะเป็นสิ่งสะกิดใจ ไม่มากก็น้อย ให้รู้จักรักหวงแหนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และป่าแห่งอื่นๆ ให้คงอยู่ชั่วฟ้าดิน เป็นถิ่นพักพิงทางกาย ใจ และสมองของมนุษย์โลก ซึ่งมีชีวิตดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งเสื่อมโทรม ภายในเมืองซึ่งแออัดยัดเยียดด้วยฝูงคน โรงงานอุตสาหกรรม และการจราจรที่ติดขัด เป็นแหล่งตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้พบเห็น ก่อให้เกิดความรัก และภาคภูมใจในมาตุภูมิ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขา ผลลัพธ์ที่ตามมานั้น เขาใหญ่อาจก่อให้เกิดบุคคลที่มีความรูสึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะพิทักษ์อนุรักษ์ธรรมชาติชิ้นนี้ต่อไป ให้นานเท่านาน…


เดชนา ชุตินารา ผู้รวบรวม
จาก บันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับเขาใหญ่ หน้า 125-141
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
กิติพงษ์ สุชาติ เดชนา ชุตินารา นิลรัตน์ พัฒนเสรี
หนังสือเล่มนี้จัดทำโดย .กลุ่มคนหนุ่มผู้รักธรรมชาติ
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2518 จำนวน 6,000 เล่ม ราคาเล่มละ 20 บาท
แก้ไขปรับปรุงใหม่ 2519 จำนวนพิมพ์ 5,000 เล่ม ราคา 20 บาท
พิมพ์ที่ บริษัท บพิธ จำกัด (แผนกการพิมพ์) 66 ถนนราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
นายยอดยิ่ง โสภณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ เหตุการณ์ ต่างๆ เกี่ยวกับ เขาใหญ่ สามารถอ่านได้ที่นี่ http://www.khaoyai.org/story_record.html

รายละเอียด เพิ่มเติม :   www.khaoyai.org/story_record.html
บทความนี้ มาจาก ที่นี่ นครนายก NAYOKCITY.COM สัมผัสธรรมชาติ ในอ้อมกอด เขาใหญ่ ใกล้ๆแค่นี้เอง
http://www.nayokcity.com/cms

เว็ปไซท์ของบทความนี้ :
www.nayokcity.com/cms/modules//sections/index.php?op=viewarticle&artid=19