Published by: webmaster , On: Aug-27-2005

ประวัติอำเภอปากพลี 
              อำเภอปากพลี เป็นอำเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครนายก มีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่ บ้าน ท่าแดง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะหวาย ติดริมถนนสุวรรณศร ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี แต่เดิมอำเภอนี้ชื่อว่า "อำเภอบุ่งไร่" ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2436 โดยมีที่ว่าการ อำเภออยู่ที่บ้านบุ่งไร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในท้องที่ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
                ต่อมาในปี พ.ศ.2448 ได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอบุ่งไร่มาเป็นอำเภอหนองโพธิ์ โดยรวมบ้านหนองโพธิ์และหนองน้ำใหญ่มาตั้งชื่อสถาน ที่ราชการแต่เอาเฉพาะ คำว่า "หนองโพธิ์" ส่วนที่ว่าการอำเภอยังอยู่ที่เดิม ซึ่งในปีเดียวกันนี้เอง ทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปอยู่ที่บ้านท่าแดง ริมคลองท่าแดง ตำบลปากพลี และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "อำเภอเขาใหญ่" เพราะท้องที่ได้ครอบคลุมถึงเขาใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ.2452 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "อำเภอปากพลี" ตามชื่อตำบลที่ตั้ง เหตุที่ชื่อ "ปากพลี นั้น เดิมในสมัยโบราณประชาชนส่วนใหญ่สัญจรไปมาโดย ทางเรือ เนื่องจากถนนหนทาง ยังไม่ได้รับความสะดวกเช่นสมัยนี้ และบริเวณปากคลองยางในฤดูน้ำหลากน้ำจะหมุนวน เรือที่ผ่านไปมามักจะร่มได้รับอันตราย บางคนอาจถึงแก่ชีวิต ดังนั้นประชาชนจึงร่วมใจกันสร้างศาลขึ้นเพื่อทำ "พลี" หรือ "พลีกรรม" เป็นการทำบุญเซ่นสรวงแก่เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ปากคลอง จึงเรียกชื่อ คลองบริเวณนั้นว่า "คลองปากพลี" และใช้เป็นชื่อเรียกหมู่บ้านและตำบลปากพลีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในปี พ.ศ.2457 ได้มีกฎหมายลักษณะ ปกครองท้องที่ คำว่า "อำเภอปากพลี" จึงตั้งเป็นชื่อทางราชการ
              เมื่อมีการปรับปรุงเขตตำบลใหม่ ได้แยกเขตพื้นที่ตำบลปากพลีออกเป็น 2 ตำบล และตั้งตำบลใหม่ เรียกว่าตำบลเกาะหวาย ที่ว่าการอำเภอ จึงตั้งอยู่ในเขตตำบลเกาะหวายที่ว่าการอำเภอปากพลีแต่เดิมตั้งอยู่ริมคลองท่าแดง ซึ่งเป็นอาคารไม้หลังคามุงจาก ชำรุดทรุดโทรมมาก ต่อมาในปี พ.ศ.2491 ถูกพายุพัดหลังคาพังไม่เหมาะที่จะซ่อมแซมใช้เป็นที่ว่าการอำเภออีกต่อไป จึงย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ระหว่างวัดฝั่งคลอง กับวัดบ้านใหม่ (ปัจจุบันนี้เรียกว่าวัดปทุมวงษาวาส) ในปี พ.ศ.2493
              จนกระทั่ง วันที่ 5 ธันวาคม 2524 จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ที่อาคารโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สถานที่ดังกล่าวเดิมเป็นโรงเรียนประถมสามัญ (น.ย.9) โดยได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้อาคารดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ.2525 ใช้เป็นอาคารที่ว่าการอำเภอปากพลี ต่อมาในปี พ.ศ.2539 กรมการปกครองได้อนุมัติ งบประมาณให้จัดสร้างอาคารที่ว่าการ อำเภอปากพลีหลังใหม่ โดยใช้แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ  ใช้เป็นอาคารที่ว่าการอำเภอปากพลีจนกระทั่งปัจจุบันนี้

 

ข้อมูลจาก สำนักงานจังหวัดนครนายก
บทความนี้ มาจาก ที่นี่ นครนายก NAYOKCITY.COM สัมผัสธรรมชาติ ในอ้อมกอด เขาใหญ่ ใกล้ๆแค่นี้เอง
http://www.nayokcity.com/cms

เว็ปไซท์ของบทความนี้ :
www.nayokcity.com/cms/modules//sections/index.php?op=viewarticle&artid=35