Published by: navy , On: Dec-15-2005

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง ห้ามล่า ซื้อ ขาย หรือสะสมสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกแมลง

ด้วยปรากฏว่า มีการลักลอบนำเอาซากของสัตว์ป่าจำพวกแมลง มาวางจำหน่ายบริเวณ แหล่งท่องเที่ยวและตลาดนัดทั่วไป เช่น ตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ตลาดไนท์บาซา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ตลาดไนท์บาซา จังหวัดเชียงใหม่ และตลาดไนท์บาซา จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยมสะสมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

กรมป่าไม้ขอเรียนให้ทราบว่า แมลงบางชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือเป็นสัตว์ป่าชนิดที่รัฐ มนตรีประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และผู้กระทำความผิดอาจได้รับโทษ ดังต่อไปนี้

1. ด้วงกว่างดาว (Cheirotonus parryi )
2. ด้วงคีมยีราฟ (Cladognathus giraffa )
3. ด้วงดินขอบทองแดง (Monhotia batesi )
4. ด้วงดินปีกแผ่น (Mormolyce phyllodes )
5. ผีเสื้อกลางคืนค้างคาว (Lyssa zampa )
6. ผีเสื้อกลางคืนหางยาวทุกชนิดในสกุล (Genus ) Actias
7. ผีเสื้อไกเซอร์ทุกชนิดในสกุล (Genus ) Teinopalpus
8. ผีเสื้อถุงทองทุกชนิดในสกุล (Genus ) Troides
9. ผีเสื้อนางพญาทุกชนิดในสกุล (Genus ) Stichophthalma
10. ผีเสื้อภูฐานทุกชนิดในสกุล (Genus ) Bhutanitis
11. ผีเสื้อรักแร้ขาว (Papilio protenor )
12. ผีเสื้อหางดาบตาลไหม้ (Meandrusa gyas )
13. ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว (Papilio palinurus )
14. ผีเสื้อกลางวันทุกชนิดในสกุล (Genus ) Trogonoptera
15. ผีเสื้อกลางวันทุกชนิดในสกุล (Genus ) Ornithoptera

มาตรา 16 : ผู้ใดล่าหรือพยายามล่า โดยกระทำการเก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า สัตว์ป่าดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 19 : ผู้ใดครอบครอง สะสม หรือเก็บรักษาสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 20 : ผู้ใดกระทำการค้า จำหน่าย โอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงมีหรือแสดงไว้เพื่อขายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 23 : ผู้ใดนำเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 55 : ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใดๆ ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าอันมาได้โดยการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงขอความร่วมมือโปรดช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกแมลง ไม่ล่ามาขาย หรือซื้อมา สะสม และหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากทางราชการ หรือต้องการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดด้านสัตว์ป่า โปรดติดต่อสำนักป้องกันและปราบปราม กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ (02) 579-3004, (02) 579-5266, (02) 561-4292-3 ต่อ 324 หรือ E-mail : Webmaster@forest.go.th
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2543
บทความนี้ มาจาก ที่นี่ นครนายก NAYOKCITY.COM สัมผัสธรรมชาติ ในอ้อมกอด เขาใหญ่ ใกล้ๆแค่นี้เอง
http://www.nayokcity.com/cms

เว็ปไซท์ของบทความนี้ :
www.nayokcity.com/cms/modules//sections/index.php?op=viewarticle&artid=42