Published by: webmaster , On: Apr-17-2006

" อุทยานแห่งชาติ มิได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ หากยังมีคุณค่าในหลายๆด้าน
โดยเฉพาะด้านการศึกษาวิจัย ที่เป็นแหล่งให้ข้อมูลความรู้อันมีประโยชน์เอนกอนันต์ "


สารคดีชุด " อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งการเรียนรู้ "
โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช1. หลักการและเหตุผล

 

ประเทศไทย เป็นดินแดนที่มี ทรัพยากรธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์มากมาย อันควรที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ไว้ และวิธีการที่จะ อนุรักษ์ทรัพยากร เหล่านี้ให้อยู่อย่างคงทนถาวรตลอดไป ก็คือ การประกาศจัดตั้ง พื้นที่ต่างๆเหล่านี้เป็น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จากจำนวน อุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศในปัจจุบัน ที่มีอยู่ 139 อุทยาน แบ่งเป็น อุทยานแห่งชาติทางบก จำนวน 115 อุทยาน และ อุทยานแห่งชาติทางทะเล จำนวน 24 อุทยาน อุทยานแห่งชาติ เหล่านี้ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปพักผ่อน เข้าไปเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ ประกอบกิจกรรม เดินป่า ดำน้ำ ล่องแก่ง ขี่จักรยาน ตลอดจน สามารถเข้าไปพักค้างแรมได้

 

การเข้าไปท่องเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติ นั้นนักท่องเที่ยวควรระลึกอยู่เสมอว่า สถานที่แห่งนั้น เป็นบ้านของ สัตว์ป่า เป็นบ้านของ สัตว์น้ำ ไม่ควรไปรบกวนหรือไปทำลายสภาพแวดล้อม ของสถานที่เหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง ขยะ เมื่อเรานำเข้ามา เราก็ควรที่จะเก็บกลับออกไป หรือไม่ก็นำมาวางรวมยังสถานที่พักขยะ ที่ทาง อุทยาน นั้นๆ จัดไว้ให้ นอกเหนือจากเจ้าของสถานที่แล้ว นักท่องเที่ยวควรที่จะเคารพ ในสิทธิของนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ ไม่ส่งเสียงดัง ไม่เข้าไปจับจองพื้นที่ ชมวิวที่สวยงาม จนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ไม่สามารถเข้าไปได้

 

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว เข้าไปเที่ยว อุทยานแห่งชาติ กันมากยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะดำเนินโครงการ “อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งการเรียนรู้” เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆ ได้รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากร อันมีค่าของชาติ ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ให้เกิดกับเยาวชนและนักท่องเที่ยว เพื่อให้ธรรมชาติอันสวยงามคงอยู่คู่กับเราตลอดไป

 

2. วัตถุประสงค์โครงการ

 

 • เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของ อุทยานแห่งชาติ
 • เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงบทบาท หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ อุทยานแห่งชาติ ทั้งด้านการอนุรักษ์ การศึกษาวิจัย และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ อุทยานแห่งชาติ
 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในสังคมมีนิสัยรักสิ่งแวดล้อม และช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ของไทย
 • เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป เกิดความสนใจและไปท่องเที่ยวที่ อุทยานแห่งชาติ

   


  1. หันหน้าเข้าหากัน

  สัมภาษณ์ " ประวัติ โวหารดี " หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คนปัจจุบัน พูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของเขาใหญ่สมัยก่อน การเปลี่ยนแปลง และการเป็นแกนในการรณรงค์ให้คนกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หันมาตระหนักถึงความสำคัญของอุทยานแห่งชาติ อันเป็นมรดกโลกของไทย

  อุทยานแห่งชาติ เปรียบเสมือน ห้องสมุด การเรียนรู้ ทางธรรมชาติ ที่มีคุณค่า การศึกษา เชิงอนุรักษ์ เพื่อป้องกันการทำลาย ธรรมชาติ จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องหันหน้าเข้าหากัน เพื่อให้ออุทยานแห่งชาติ เป็นแหล่งศึกษาวิชาความรู้ที่ยั่งยืน

   


  2. สืบสานเจตนารมณ์

  สัมภาษณ์ " อวยพร แสงเทียน " นักวิชาการป่าไม้ 7 ว. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา ผู้หญิงคนแรกของไทยที่ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ กล่าวถึงเจตนารมณ์ที่จะสืบสานงานอนุรักษ์จากคนรุ่นแรกสู่คนรุ่นหลัง ไม่ให้สายธารของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดหายไป

  เมล็ดพันธุ์พืชคือหัวใจของป่า เยาวชนเฉกเช่นเมล็ดพันธุ์ที่ทำให้ป่าคงอยู่ ค่ายศึกษาธรรมชาติจึงเกิดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้สัมผัส เรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณและสรรพสิ่งในอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นรากฐานวิชาความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชน

   


  3. มรดกโลกกับคุณค่าของการศึกษาวิจัย

  สัมภาษณ์ " ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง " ผอ. ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ ตัวแทนในคณะทำงาน ที่เสนอให้ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการนานถึง 14 ปี (2534-2548) กล่าวถึงมุมมองที่มีต่อผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ในแง่ของการเป็นมรดกโลกและคุณค่าที่มรดกโลกมีต่อการศึกษาวิจัย

  ในพื้นที่ธรรมชาติยังมีหลายสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ และรอให้เราใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาวิจัย อันจะส่งผลดีนานัปการให้แก่คนไทยและคนทั้งโลก

   


  4. สำนึกแห่งหัวใจ

  สัมภาษณ์ " ต๊อก-ศุภกร กิจสุวรรณ " ดาราที่มีภาพพจน์ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ เพื่อเป็นผู้นำทางความคิดให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ขึ้นไปเยี่ยมเยือนเขาใหญ่ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญของระบบนิเวศวิทยา

  อุทยานแห่งชาติ เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ธรรมชาติสร้างให้และเปิดโอกาสให้เราได้ศึกษาค้นคว้า วิจัย อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

   


  5. ประทับไว้ในดวงใจ

  สัมภาษณ์ " ดวงดาว สุวรรณรังษี " ตัวแทนของคนเดินทาง ผู้เล่าเรื่องราวของเขาใหญ่ให้ผู้คนได้สัมผัสจากภาพถ่ายมีชีวิตของเธอ โดยเน้นย้ำให้ผู้ชมเห็นถึง คุณประโยชน์มหาศาลของอุทยานแห่งชาติที่มีให้กับมนุษย์

  ด้วยสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่หลากหลาย ทำให้อุทยานแห่งชาติเปรียบเสมือนศูนย์การเรียนรู้กลางแจ้ง ที่พร้อมให้ความรู้แก่ผู้มาเยือน

  อำนวยการผลิตโดย
  สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  ขอขอบคุณ ข้อมูล จาก /www.tourthai.com • บทความนี้ มาจาก ที่นี่ นครนายก NAYOKCITY.COM สัมผัสธรรมชาติ ในอ้อมกอด เขาใหญ่ ใกล้ๆแค่นี้เอง
  http://www.nayokcity.com/cms

  เว็ปไซท์ของบทความนี้ :
  www.nayokcity.com/cms/modules//sections/index.php?op=viewarticle&artid=56