Published by: navy , On: Jan-04-2007

โดย อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

วิทยากรเปิดเวที ด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำ 4 คำ ที่สำคัญและเชื่อมโยงกัน ได้แก่ คำว่า “ เศรษฐกิจพอเพียง ” “ เศรษฐกิจ ฐานราก ” “ ชุมชนเข้มแข็ง ” และ “ นักพัฒนามืออาชีพ ” โดยชี้ให้เห็นในเบื้องต้นว่า

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจะต้องอาศัยนักพัฒนามืออาชีพ ที่รู้ และเข้าใจงานพัฒนา ผู้ที่จะเป็นนักพัฒนามืออาชีพ จึงต้องมีหลักการที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) แม่นทฤษฎี เพื่อให้สามารถถ่ายทอด แลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นได้อย่างลึกซึ้ง ชัดเจน และมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองรู้ อย่างถูกต้อง 2) มีวิญญาณ สิ่งสำคัญของการเป็นนักพัฒนามืออาชีพ คือ ใจ ทุกอย่างเกิดจากใจ ถ้าไม่มีใจ สิ่งที่ทำก็ออกมาดีไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องมี “ ใจ ” ที่สั่งสมจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ 3) ประสานเซียน เซียน คือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญในการใดการหนึ่ง การรู้จักประสานเซียน จึงเป็นการหาแนวร่วมในการดำเนินงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ

เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้ปฏิเสธการค้าขาย ไม่เฉพาะเกษตรกรที่นำไปใช้ แต่ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกวงการทุกอาชีพ แต่ต้องตั้งอยู่บนความพอดี พอประมาณ เดินสายกลาง ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และที่สำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมได้ 5 ข้อของความพอเพียง คือ

•  พึ่งตนเอง โดยมีหลักการสำคัญที่สามารถทำให้เห็นผลได้ คือ

•  ปลูกป่า 3 อย่าง 5 ชั้น ซึ่งจะช่วยให้มีกิน มีใช้โดยไม่ต้องพึ่งตลาด และเป็นแหล่งอาหาร แหล่งประโยชน์ใช้สอยไปตลอดถึงลูกถึงหลาน ป่า 3 อย่าง คือ 1) ไม้ที่นำลำต้นเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์ เช่น สะเดา ตะเคียน ยางนา ฯลฯ 2) ไม้สำหรับเป็นอาหาร เป็นยา และ 3) ไม้ที่ใช้เป็นเครื่องใช้ไม้สอย

•  การกิน

•  การใช้สอย

•  บำบัดน้ำเสีย

•  บำบัดขยะ

•  ทำใจให้พอ โดยการทำบุญ

•  แจก ทำทาน เป็นการเก็บไว้กิน ใช้ได้นาน ดังคำที่ว่า ยิ่งให้ยิ่งมี

•  เก็บรักษา

•  ขาย

เศรษฐกิจพอพียง คือ การลดการพึ่งคนอื่น พึ่งตนเองให้มาก ปรับวิธีคิด จากที่พึ่งตนเอง 20% ซื้อ 80% ค่อยๆ ลด ให้พึ่งตนเอง 80% ซื้อเพียง 20%

เศรษฐกิจพึ่งตนเอง 100% เป็นเศรษฐกิจหลังเขา ไม่ใช่พระราชดำริในหลวง การทำเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่การปิดประเทศ แต่เริ่มจากการพึ่งตนเองให้พอก่อน ไม่ได้ปฏิเสธเงินตรา ไม่ให้เอาเงินเป็นใหญ่ แต่ใช้เงินพอประมาณอย่างรู้เท่าทัน เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงมุ่งเน้นการกระทำไม่ต้องทั้งหมด เพียง 1 ใน 4 ก็พอ และไม่ใช่ 1 ใน 4 ของพื้นที่ แต่เป็น 1 ใน 4 ของการกระทำ ต้องเริ่มสร้างความพอเพียง 1 ใน 4 ของการกระทำที่เป็นอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจัดความสัมพันธ์ให้พอเหมาะ พอดี ทางสายกลาง ไม่ใช่อยู่กึ่งกลาง แต่อยู่ที่ความสมดุล พอดี พอประมาณ

จากการชมวิดีทัศน์ รายการเจาะใจสัมภาษณ์ อ.วิวัฒน์ ซึ่งได้แสดงแนวคิด แนวปฏิบัติในการดำเนินการของศูนย์ฯ โดยน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน ทั้งการทำการเกษตรและการดำรงชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงดำริถึงการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง ลดการพึ่งพิงจากภายนอก สร้างความมั่นคงในชีวิตคือ การมีอาหาร มีข้าวกินอย่างพอเพียง ในขณะเดียวกันต้องดำรงชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ไม่ห่างธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ อยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยไม่ทำลายธรรมชาติ และพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง

จากวิดีทัศน์ แสดงถึงสิ่งที่ อ.วิวัฒน์ คิดได้อย่างลึกซึ้งจากการลงมือปฏิบัติ กำหนดวิถีการดำรงชีวิตโดยน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มุ่งมั่นในการมีชีวิตสืบทอดพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ปฏิบัติบูชา ให้ทุกคนเข้าใจแนวพระราชดำริ ซึ่ง อ.วิวัฒน์ได้ถ่ายทอดให้ฟังผ่านสื่อดังกล่าวว่า ตนเองเป็นลูกชาวนา มีวิถีชีวิตคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมชาวนา ประกอบกับได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทำหน้าที่จดบันทึกสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสในการเสด็จพระราชดำเนินในที่ต่างๆ โดยเฉพาะแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ไม่เคยมีใครได้น้อมนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงอยากพิสูจน์ให้เห็นว่าทุกคนทำได้ โดยเริ่มจาก ไม่มีอะไร ทำนา 3 ไร่ หมักปุ๋ยใช้เอง ทำนา 3 ปีแรกไม่ได้ผล แต่ได้ปลูกไม้ 3 อย่าง ด้วย คือ 1) ไม้ที่นำลำต้นเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์ เช่น สะเดา ตะเคียน ยางนา ฯลฯ 2) ไม้สำหรับเป็นอาหาร เป็นยา และ 3) ไม้ที่ใช้เป็นเครื่องใช้ไม้สอย ก็ทำให้สามารถอยู่ได้และค่อยๆ พัฒนามาเรื่อยๆ จนคนทั่วไปเริ่มสนใจ

นอกจากนั้น ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ความพอเพียง ไม่ใช่โง่ ไม่ใช่แพ้ แต่คนที่พอเพียงเป็นคนฉลาด ที่รู้จักพอ ความรู้จักพอจะทำให้มั่งคั่ง มั่งคั่งเพราะเพียงพอ
บทความนี้ มาจาก ที่นี่ นครนายก NAYOKCITY.COM สัมผัสธรรมชาติ ในอ้อมกอด เขาใหญ่ ใกล้ๆแค่นี้เอง
http://www.nayokcity.com/cms

เว็ปไซท์ของบทความนี้ :
www.nayokcity.com/cms/modules//sections/index.php?op=viewarticle&artid=60