หน้าแรก แผนที่ สมาชิก ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำเว็ปไซท์ กระดานข่าว บทความ คำถามที่ถามบ่อย. สมุดภาพ ติดต่อเรา


บ้านสมุนไพรชัยมงคล คลอโรฟิลล์บริสุทธ์ 100 % ล้างสารพิษในร่างกาย อย่างมีประสิทติภาพ บ้านสมุนไพรชัยมงคล โทร 098 878 6897


พื้นที่ โฆษณา ผู้สนับสนุน เรา
รายการหลัก

Popular Section Articles
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·

ค้นหา

Gallery
View the sarika gallery
Published by: navy , On: Jan-04-2007

โดย อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

วิทยากรเปิดเวที ด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำ 4 คำ ที่สำคัญและเชื่อมโยงกัน ได้แก่ คำว่า “ เศรษฐกิจพอเพียง ” “ เศรษฐกิจ ฐานราก ” “ ชุมชนเข้มแข็ง ” และ “ นักพัฒนามืออาชีพ ” โดยชี้ให้เห็นในเบื้องต้นว่า

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจะต้องอาศัยนักพัฒนามืออาชีพ ที่รู้ และเข้าใจงานพัฒนา ผู้ที่จะเป็นนักพัฒนามืออาชีพ จึงต้องมีหลักการที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) แม่นทฤษฎี เพื่อให้สามารถถ่ายทอด แลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นได้อย่างลึกซึ้ง ชัดเจน และมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองรู้ อย่างถูกต้อง 2) มีวิญญาณ สิ่งสำคัญของการเป็นนักพัฒนามืออาชีพ คือ ใจ ทุกอย่างเกิดจากใจ ถ้าไม่มีใจ สิ่งที่ทำก็ออกมาดีไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องมี “ ใจ ” ที่สั่งสมจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ 3) ประสานเซียน เซียน คือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญในการใดการหนึ่ง การรู้จักประสานเซียน จึงเป็นการหาแนวร่วมในการดำเนินงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ

เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้ปฏิเสธการค้าขาย ไม่เฉพาะเกษตรกรที่นำไปใช้ แต่ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกวงการทุกอาชีพ แต่ต้องตั้งอยู่บนความพอดี พอประมาณ เดินสายกลาง ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และที่สำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมได้ 5 ข้อของความพอเพียง คือ

•  พึ่งตนเอง โดยมีหลักการสำคัญที่สามารถทำให้เห็นผลได้ คือ

•  ปลูกป่า 3 อย่าง 5 ชั้น ซึ่งจะช่วยให้มีกิน มีใช้โดยไม่ต้องพึ่งตลาด และเป็นแหล่งอาหาร แหล่งประโยชน์ใช้สอยไปตลอดถึงลูกถึงหลาน ป่า 3 อย่าง คือ 1) ไม้ที่นำลำต้นเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์ เช่น สะเดา ตะเคียน ยางนา ฯลฯ 2) ไม้สำหรับเป็นอาหาร เป็นยา และ 3) ไม้ที่ใช้เป็นเครื่องใช้ไม้สอย

•  การกิน

•  การใช้สอย

•  บำบัดน้ำเสีย

•  บำบัดขยะ

•  ทำใจให้พอ โดยการทำบุญ

•  แจก ทำทาน เป็นการเก็บไว้กิน ใช้ได้นาน ดังคำที่ว่า ยิ่งให้ยิ่งมี

•  เก็บรักษา

•  ขาย

เศรษฐกิจพอพียง คือ การลดการพึ่งคนอื่น พึ่งตนเองให้มาก ปรับวิธีคิด จากที่พึ่งตนเอง 20% ซื้อ 80% ค่อยๆ ลด ให้พึ่งตนเอง 80% ซื้อเพียง 20%

เศรษฐกิจพึ่งตนเอง 100% เป็นเศรษฐกิจหลังเขา ไม่ใช่พระราชดำริในหลวง การทำเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่การปิดประเทศ แต่เริ่มจากการพึ่งตนเองให้พอก่อน ไม่ได้ปฏิเสธเงินตรา ไม่ให้เอาเงินเป็นใหญ่ แต่ใช้เงินพอประมาณอย่างรู้เท่าทัน เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงมุ่งเน้นการกระทำไม่ต้องทั้งหมด เพียง 1 ใน 4 ก็พอ และไม่ใช่ 1 ใน 4 ของพื้นที่ แต่เป็น 1 ใน 4 ของการกระทำ ต้องเริ่มสร้างความพอเพียง 1 ใน 4 ของการกระทำที่เป็นอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจัดความสัมพันธ์ให้พอเหมาะ พอดี ทางสายกลาง ไม่ใช่อยู่กึ่งกลาง แต่อยู่ที่ความสมดุล พอดี พอประมาณ

จากการชมวิดีทัศน์ รายการเจาะใจสัมภาษณ์ อ.วิวัฒน์ ซึ่งได้แสดงแนวคิด แนวปฏิบัติในการดำเนินการของศูนย์ฯ โดยน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน ทั้งการทำการเกษตรและการดำรงชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงดำริถึงการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง ลดการพึ่งพิงจากภายนอก สร้างความมั่นคงในชีวิตคือ การมีอาหาร มีข้าวกินอย่างพอเพียง ในขณะเดียวกันต้องดำรงชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ไม่ห่างธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ อยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยไม่ทำลายธรรมชาติ และพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง

จากวิดีทัศน์ แสดงถึงสิ่งที่ อ.วิวัฒน์ คิดได้อย่างลึกซึ้งจากการลงมือปฏิบัติ กำหนดวิถีการดำรงชีวิตโดยน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มุ่งมั่นในการมีชีวิตสืบทอดพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ปฏิบัติบูชา ให้ทุกคนเข้าใจแนวพระราชดำริ ซึ่ง อ.วิวัฒน์ได้ถ่ายทอดให้ฟังผ่านสื่อดังกล่าวว่า ตนเองเป็นลูกชาวนา มีวิถีชีวิตคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมชาวนา ประกอบกับได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทำหน้าที่จดบันทึกสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสในการเสด็จพระราชดำเนินในที่ต่างๆ โดยเฉพาะแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ไม่เคยมีใครได้น้อมนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงอยากพิสูจน์ให้เห็นว่าทุกคนทำได้ โดยเริ่มจาก ไม่มีอะไร ทำนา 3 ไร่ หมักปุ๋ยใช้เอง ทำนา 3 ปีแรกไม่ได้ผล แต่ได้ปลูกไม้ 3 อย่าง ด้วย คือ 1) ไม้ที่นำลำต้นเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์ เช่น สะเดา ตะเคียน ยางนา ฯลฯ 2) ไม้สำหรับเป็นอาหาร เป็นยา และ 3) ไม้ที่ใช้เป็นเครื่องใช้ไม้สอย ก็ทำให้สามารถอยู่ได้และค่อยๆ พัฒนามาเรื่อยๆ จนคนทั่วไปเริ่มสนใจ

นอกจากนั้น ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ความพอเพียง ไม่ใช่โง่ ไม่ใช่แพ้ แต่คนที่พอเพียงเป็นคนฉลาด ที่รู้จักพอ ความรู้จักพอจะทำให้มั่งคั่ง มั่งคั่งเพราะเพียงพอ

[ กลับสู่ | สารบัญ บทความ ] สำหรับพิมพ์ แนะนำเพื่อน

Recent Section Articles
อ่านสาระดีๆ ที่เก็บรวบรวม มาใ ห้อ่านกันถึงที่นี่
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·

     Hosted By : EZYNOW WEB HOSTING   Since 21 March 2003